VideoKurz

Základy PC

PowerPoint

Word

Excel

www

JavaScript

 

 

Hry

Domov

Pošta

K U R Z   M S  W O R D

Pre začiatočníkov:
 • bežné písanie v textovom editore, ktoré má spoločné črty vo všetkých PC editoroch, popis základných častí MS Wordu na obrazovke a orientácia v nich,
 • aplikácia tlačidiel v Štandardnom a Formátovacom paneli na konkrétny text,
 • úprava textu pomocou ponuky Formát,
 • základné pisarske nastavenia, písanie písmen, ktoré niesú na klávesnici ako napríklad: Ô, Ä, ů a iných znakov,
 • ukladanie napísaného dokumentu na disk a na disketu,
 • otvorenie dokumentu z pevného disku alebo z diskety,
 • otváranie a zatváranie dokumentu,
 • použitie odrážok a číslovania,
 • vzhľad stránky, nastavenie strany na šírku,
 • zhotovenie vlastného priečinku --- adresára,
 • zhotovenie tabuľky a jej praktické použitie,
 • využitie možnosti kreslenia vo Worde so zameraním na praktické použitie pri písaní rôznych typov dokumentov,
 • odstraňovanie dokumentov a využitie Koša,
 • praktické použitie tlačidiel Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť,
 • spájanie súborov,
 • viac dokumentov vo Worde a prepínanie medzi nimi,
 • praktický postup pri kopírovaní časti textu z dukumentu do iného dokumentu,
 • vytlačenie dokumentu na tlačiareň,
 • zobrazenie dokumentu pred tlačou,
 • vytlačiť iba časť dokumentu